Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – http://bip.olsztyn.kmp.policja.gov.pl//

Data publikacji strony internetowej: 29.04.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.204

Strona internetowa http://bip.olsztyn.kmp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niekompatybilność – nazwa, rola, wartość – 2 przypadki

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.olsztyn.kmp.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98,29%.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z mł. asp. Andrzej Jurkun pod nr telefonu 47 731 3340, e-mail: prasowy@olsztyn.ol.policja.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie podmiotowej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr 47 731 3340, e-mail: prasowy@olsztyn.ol.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

TAB – przejście do następnej pozycji,

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji,

ENTER – wybór pozycji,

STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – przesuwanie  strony poziomo,

SPACJA – przesunięcie w dół o cały  zakres strony.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 23

10-526 Olsztyn

Wjazd do budynku Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie możliwy jest od ulicy Partyzantów. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem Komenda Miejska Policji w Olsztynie umieszczonym z lewej strony o wejścia głównego do budynku. Na ścianie budynku po lewej stronie od wejścia umieszczony jest domofon z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem.

Do wejścia głównego od frontu prowadzą schody. W holu głównym po lewej stronie znajduję się stanowisko kierowania oficera Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Funkcjonariusze pracujący w tym miejscu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. Na ścianie obok stanowiska kierowania znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Komendy Miejskiej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części budynku zabezpieczone jest zamkniętymi drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej przyschodowej.

W budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się na parterze po prawej stronie.

W niedalekiej odległości od budynku KMP w Olsztynie znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. Dojście do budynku umożliwiają chodniki wykonane z kostki brukowej, na której umiejscowione są ścieżki naprowadzające dla osób z dysfunkcją wzroku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie holu głównego. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/kontakt/komunikacja-z-osobami-nieslysz/100852,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html

Na teren Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Komisariat Policji w Olsztynku,

ul. Chopina 25

11-015 Olsztynek

tel. 47 73 119 90

Wjazd do budynku Komisariatu Policji w Olsztynku możliwy jest do ul. Chopina i Kościuszki. Siedziba oznaczona jest tablicą z napisem „Komisariat Policji w Olsztynku” umieszczoną po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać, aby wezwać policjanta lub pracownika jednostki. Do wejścia głównego od frontu prowadzą schody. Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózku znajduję się na zapleczu budynku od ul. Kościuszki. Wejście do budynku odbywa się przez drzwi otwierane do wewnątrz. Poczekalnia znajduje się w korytarzu. Wejście do niej jest zabezpieczone drzwiami, które otwierane są za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Olsztynku w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). W budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w poszczególnych pomieszczeniach na parterze budynku. Funkcjonariusze pracujący w tym miejscu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze w głównym holu. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/kontakt/komunikacja-z-osobami-nieslysz/100852,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html. Na teren Komisariatu Policji w Olsztynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Posterunek Policji w Stawigudzie,

ul. Olsztyńska 13A

11-034 Stawiguda

tel. 47 73 116 61

Wjazd do budynku Posterunku Policji w Stawigudzie możliwy jest od ul. Olszyńskiej. Siedziba oznaczona jest dwiema tablicami z napisami: „Komisariat Policji w Olsztynku” oraz „Posterunek Policji w Stawigudzie” umieszczonymi nad wejściem głównym do budynku. Wejściu do posterunku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnościami poruszających się na wózku. Wejście do budynku odbywa się przez drzwi otwierane do zewnątrz. Poczekalnia znajduje się w korytarzu. Przejście do dalszej części budynku zabezpieczone jest zamkniętymi drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie budynku w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). W budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w poszczególnych pomieszczeniach na parterze budynku. Funkcjonariusze pracujący w tym miejscu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze w głównym holu po lewej stronie. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/kontakt/komunikacja-z-osobami-nieslysz/100852,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html. Na teren Posterunku Policji w Stawigudzie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Posterunek Policji w Gietrzwałdzie,

ul. Szkolna 3

11-036 Gietrzwałd

tel. 47 73 116 40

Wjazd do budynku Posterunku Policji w Gietrzwałdzie możliwy jest od ul. Szkolnej. Siedziba oznaczona jest tabliczkami z napisami: „Komisariat Policji w Olsztynku”, „Posterunek Policji w Gietrzwałdzie” umieszczonymi po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Do wejścia głównego od frontu prowadzą schody. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. Wejście do budynku odbywa się przez drzwi otwierane do wewnątrz. Poczekalnia znajduje się w korytarzu. Wejście do niej jest zabezpieczone drzwiami, które otwierane są za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Posterunku Policji w Gietrzwałdzie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Funkcjonariusze pracujący w tym miejscu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. W budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w poszczególnych pomieszczeniach w budynku. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie holu głównego. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Parking ogólnodostępny znajduje się przed budynkiem. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/kontakt/komunikacja-z-osobami-nieslysz/100852,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html. Na teren Posterunku Policji w Gietrzwałdzie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Komisariat Policji w Dobrym Mieście

Pl. 1 Sierpnia 1

11-040 Dobre Miasto

tel. 47 73 119 40

Wjazd do budynku Komisariatu Policji w Dobrym Mieście możliwy jest od Pl. 1 Sierpnia. Siedziba oznaczona jest tablicą z napisem „Komisariat Policji” umieszczonej po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać, aby wezwać policjanta lub pracownika jednostki. Do wejścia głównego od frontu prowadzą schody. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Dobrym Mieście w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). W budynku nie ma windy. Wejście do budynku odbywa się przez drzwi otwierane do wewnątrz. Schody prowadzą do poczekalni w korytarzu. Wejście do niej jest zabezpieczone kratą, która otwierana jest za pomocą osobowych kart dostępowych. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej. Interesanci mogą być obsłużeni w poszczególnych pomieszczeniach na parterze budynku. Funkcjonariusze pracujący w tym miejscu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze w głównym holu. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Parking ogólnodostępny znajduje się przed budynkiem. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/kontakt/komunikacja-z-osobami nieslysz/100852,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html. Na teren Komisariatu Policji w Dobrym Mieście można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Posterunek Policji w Jonkowie,

ul. Lipowa 5

11-042 Jonkowo

tel. 47 73 116 00

Wjazd do budynku Posterunku Policji w Jonkowie możliwy jest od ul. Lipowej. Siedziba oznaczona jest tablicą z napisem „Posterunek Policji w Jonkowie” umieszczonej na bocznej ścianie budynku. Do wejścia głównego od frontu prowadzą schody. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. Wejście do budynku odbywa się przez drzwi otwierane do wewnątrz. Poczekalnia znajduje się w korytarzu. Wejście do niej jest zabezpieczone drzwiami, które otwierane są za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Posterunku Policji w Jonkowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Funkcjonariusze pracujący w tym miejscu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. W budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w poszczególnych pomieszczeniach w budynku. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w holu głównym. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Parking ogólnodostępny znajduje się przed budynkiem. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/kontakt/komunikacja-z-osobami-nieslysz/100852,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html. Na teren Posterunku Policji w Jonkowie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Posterunek Policji w Dywitach,

ul. Barczewskiego 11

11-001 Dywity

tel. 47 73 115 60

Wjazd do budynku Posterunku Policji w Dywitach możliwy jest od ul. Barczewskiego. Siedziba oznaczona jest tablicą z napisem „Posterunek Policji w Dywitach” umieszczonej nad wejściem głównym do budynku. Do wejścia głównego od frontu prowadzą schody. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać, aby wezwać policjanta lub pracownika jednostki. Wejście do budynku odbywa się przez drzwi otwierane do wewnątrz. Poczekalnia znajduje się w korytarzu. Wejście do niej jest zabezpieczone drzwiami, która otwierane są za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Posterunku Policji w Dywitach w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Funkcjonariusze pracujący w tym miejscu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. W budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w poszczególnych pomieszczeniach w budynku. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w holu głównym. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Parking ogólnodostępny znajduje się przed budynkiem. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/kontakt/komunikacja-z-osobami-nieslysz/100852,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html. Na teren Posterunku Policji w Dywitach można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Panią Izabelą Żuk,  tel. 47 731 33 39, e-mail: izabela.zuk@olsztyn.ol.policja.gov.pl

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w KMP w Olsztynie Panią Izabelą Żuk,  tel. 47 731 33 39, e-mail: izabela.zuk@olsztyn.ol.policja.gov.pl

(aj)

 

Metryczka

Data publikacji : 24.09.2020
Data modyfikacji : 29.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Prokopczyk
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Andrzej Jurkun
do góry