Regulamin jednostki - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Regulamin jednostki

Komenda Miejska Policji w Olsztynie jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Miejski Policji w Olsztynie, zwany dalej „Komendantem”, realizuje zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych. Terytorialny zasięg działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie obejmuje obszar administracyjny miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego. Siedziba Komendy znajduje się w mieście Olsztyn.

Działalność Komendy podlega:

1. Nadzorowi Komendanta Głównego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
2. Nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Zwierzchnictwu starosty w zakresie funkcjonowania powiatowych służb, inspekcji i straży, z wyjątkiem spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń.

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji określają:

1. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007r. w sprawie szczegółowych  zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

2. Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie z dnia 27 luty 2018r.

Metryczka

Data publikacji : 14.01.2010
Data modyfikacji : 11.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Rafał Prokopczyk
Osoba udostępniająca informację:
asp. Rafał Prokopczyk WP KMP w Olsztynie
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Prokopczyk
do góry